Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering TcB 29 januari 2019.

 1. Opening, bij de opening kan worden vastgesteld dat ruim 40 % van de leden aanwezig zijn en dat er slechts 2 afmeldingen zijn binnen gekomen bij het secretariaat.
 2. Ergens vorig jaar, in de herfst hebben Geert Schatorjé, Karin van de Berg en Geert Thielen aangegeven te willen stoppen als bestuurslid van TcB. Na ruim 8 jaar wordt het weer tijd voor wat anders. Dit betekent dat het bestuur een flinke aderlating heeft moeten ondergaan en dat men tevens naarstig op zoek is gegaan naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig heeft Paula Keltjens aangegeven tot het bestuur te willen toe treden en de taak als penningmeester op te willen nemen. Ondanks alle mogelijke omkoop voorstellen, smeergelden, beloofde vakantie is het niet gelukt om het bestuur weer compleet aangevuld te krijgen! Volgens de statuten zou het bestuur uit tenminste 5 leden moeten bestaan, hetgeen betekent dat er nu 2 vacatures zijn. Tevens is tijdens de vergadering aangegeven dat het bestuur niet veel energie zal gaan steken in de werving van nieuwe bestuursleden, temeer daar de TcB momenteel 22 seniorleden, 5 juniorleden, en 13 vrienden telt!

Als blijk van dank zal het voltallige bestuur een hapje gaan eten op kosten van de vereniging.

 1. Financiën. De penningmeester heeft het financiële jaarverslag gepresenteerd. Dit ziet er nog steeds gezond uit, alhoewel er nu langzamerhand wel wordt ingeteerd op het “eigen vermogen”. Aandacht dient er wel te zijn voor de situatie wanneer er zich problemen voor gaan doen met bijv. het dak, waarschijnlijk kunnen we de kosten van een nieuw dak dan niet zonder hulp financieren. Mogelijkheden om samen met SVEB de kosten te dragen zullen nader bekeken moeten worden !De kascommissie heeft het akkoord gegeven voor de jaarcijfers, waarvoor dank. Tevens is aangegeven dat de huidige penningmeester de nieuwe penningmeester zal ondersteunen bij het maken van het financiële jaarverslag 2019
 2. Beheer velden en kantine. Manfred heeft aangegeven daarmee te willen stoppen, waarvoor nadrukkelijk dank voor de zorg die hij al die jaren hieraan besteed heeft. Ook hij wordt uitgenodigd om mee te gaan eten als dankjewel!!!Felix heeft aangegeven om het beheer van de velden over te willen nemen onder bepaalde condities. Deze condities zijn in het bestuur besproken en akkoord bevonden. Voor de kantine moet nog een oplossing worden gevonden, waarbij Manfred heeft aangegeven voorlopig nog wel de inkopen te willen blijven doen totdat er een opvolging bekend is.
 3. De kascommissie, 2019 bestaat uit Geert Schatorjé en René Seuren.
 4. Ledenwerving/jeugdleden. Op voorstel van Manfred zullen nieuwe inwoners van de gemeente benaderd worden om interesse voor TcB te creëren. Het probleem is nu dat vanwege het nieuwe privacy-protocol je niet zomaar achter de gegevens kunt komen van nieuwe inwoners. Contact met de gemeente is hierover noodzakelijk. TcB kent nog een beperkt aantal jeugdleden, alle wervingsacties ten spijt! Samenwerking met de tennisclubs in Lottum en Swolgen zal opnieuw gestart worden voor zowel volwassen leden alsook voor jeugdleden.
  Nieuws van de commissies. De banen 3 en 4 zullen nogmaals behandeld worden om te kijken of ze nog gebruikt kunnen worden. Wanneer we daar niets mee doen zijn ze over enige tijd helemaal niet meer bruikbaar. De onderhoudskosten voor deze banen zijn voor eigen rekening! Verder loopt het onderhoud redelijk goed dank zij de donderdagmorgen –groep. Voorstel wordt gedaan om toch ook weer een zaterdag in het leven te roepen (Parkpoetsdag ) zodat ook andere leden zich niet gepasseerd voelen en hun bijdrage kunnen leveren. Er speelt dit jaar een heren ploeg in de competitie mee en er hebben zich voldoende anderen opgegeven om in geval van nood als reserve mee te doen!
 1. Statuten TcB. Er zou eigenlijk van alles veranderd moeten worden in de statuten, dit ook omdat zij al behoorlijk gedateerd zijn, 1974/1975. Echter de kosten daarvoor zijn zodanig hoog dat besloten is om daar vooralsnog niets aan te veranderen.
 2. Toekomst TcB. In november 2018 is er een bijeenkomst geweest om de toekomst te bespreken. Wanneer we dat kort samenvatten valt er eigenlijk niet veel in actie te zetten, willen we onze eigen identiteit en daarmee ook de sfeer van de club behouden. Overleg met andere clubs, Lottum en Swolgen blijft belangrijk, alsook het overleg met SVEB. Volstrekt onduidelijk is het nu wat Afslag 10 ( als dat door gaat) voor alle clubs gaat betekenen. Gemeente Horst aan de Maas houdt zich wat dat betreft ook enigszins op de vlakte. De KNLTB zou ook hier een rol in kunnen spelen, echter zoals het er nu voorstaat heeft de KNLTB weinig oog en compassie met kleine clubs!
 3. Wat we verder nog zijn vergeten. Het Jan Franken toernooi. De belangstelling voor dit toernooi was het 1e jaar groots en het 2e jaar al een stuk minder. In overleg met Truus Franken is het voorstel gedaan, ter herinnering aan Jan en het vele werk dat hij voor de tennisclub heeft gedaan, om een Jan Frankenbaan te benoemen De vergadering vindt dat een uitstekend idee!a. zal met de familie Francken worden besproken.

 

Op dinsdagavond vanaf 20.00 uur en op donderdagmorgen vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om te tennissen. Op deze tijdstippen zijn er altijd leden aan het tennissen!!

 

De algemene ledenvergadering 2019 wordt afgesloten met een drankje, helaas ditmaal zonder de beruchte Duitse worsten!!!!!!!