Algemene Leden Vergadering

Notulen van de AlgemeneLedenVergadering  TcB 15 maart 2022.

De agenda:

 1. Welkom en opening
 2. Notulen laatste ALV
 3. Financiën en goedkeuring kascommissie
 4. TOEKOMST

Onderhoud

Samenwerking

Competitie

Gemeente Horst aan de Maas

Andere Tennisverenigingen

SVEB

 1. Rondvraag met aansluitend worst en een drankje
 2. a. Hartelijk welkom aan de vele leden die gekomen zijn , er is sprake van en nieuw recordopkomstpercentage van 69 % en er zijn 7 afmeldingen. Het verzoek is gedaan om niet meer op een dinsdagavond te vergaderen, dit i.v.m. de vaste tennisavond van een aantal leden. Het verzoek wordt voor kennisgeving aangenomen.
 3. b. Het is al geruime tijd geleden dat er een ALV is geweest, dit i.v.m. de COVID-19 perikelen en de daarop volgende maatregelen. Het verslag van ALV 28 januari 2020 is nogmaals digitaal rondgestuurd en wordt door de aanwezigen goedgekeurd en vastgesteld
 4. c. Het financiële jaaroverzicht van de jaren 2020 en 2021 wordt door Geert Schatorje nader toe gelicht. De kascontrolecommissie: René en Wil. Doordat Wil op het laatst door ziekte was geveld, heeft Manfred dat overgenomen. De nieuwe kascontrole commissie René en Manfred hebben aan het financieel jaaroverzicht hun goedkeuring gegeven. Tevens wordt er een nieuwe kascommissie gekozen, te weten Wil Vermeulen en Dorothé van Oyen. Wat ons opviel is dat er in verhouding veel premie betaald wordt aan zowel verzekeringen alsook aan de KNLTB.

Contact met de KNLTB over een andere bijdrage voor kleine clubs hebben tot nu toe geen resultaat gehad

 1. d. Het onderhoud van het tennispark wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van Frans Scheepers. Er zijn opnieuw afspraken vastgelegd met Felix Verbraak.

Afgesproken is dat we alle leden uitnodigen voor het grote onderhoud op één of meer donderdagmorgens vóór het tennissen en bij veel afmeldingen voor de donderdagen zo nodig ook zaterdagen gaan inlassen.

Frans geeft aan dat hij op het einde van dit kalenderjaar wil stoppen als lid van het bestuur, hetgeen door eenieder jammer gevonden wordt maar ook wel begrijpelijk na zo’n lange tijd. Tegen die tijd zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Frans als bestuurslid.

 

 1. e. Samenwerking met andere tennisclubs is wat stil blijven liggen door de corona-maatregelen, recentelijk is er door ons weer contact gelegd met Tennisclub Lottum en ’t Lobke Swolgen-Tienray om weer te starten met een aantal toernooien tussen deze 3 clubs, Er is ook contact geweest met Grubbenvorst, echter ’t Lobke geeft er de voorkeur aan eerst maar weer eens te starten met ons drieën! Verder zal er ook weer gesproken worden over eventuele samenwerking, in welke vorm dan ook! Immers we hebben alle 3 te maken met een terugloop van het aantal leden.
 2. f. dit jaar wordt er geen competitie gespeeld om allerlei redenen. Mocht het er even wel van komen dan zal er met Ger Peters besproken worden wat te doen!
 3. g. complimenten aan de gemeente Horst aan de Maas, voor de ondersteuning de afgelopen 2 jaar. Dankzij de ruimhartige opstelling van de gemeente hebben wij in ieder geval geen grote negatieve financiële gevolgen gehad. Op 13 april is er een nieuwe bijeenkomst voor clubs uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst over het nieuwe subsidiestelsel van de gemeente.

h.de samenwerking met SVEB is zodanig dat er momenteel geen contact is met SVEB, mogelijk ook veroorzaakt door CORONA. Er is in het verleden een overleg geweest met SVEB over o.a. het gezamenlijk gebruik van het clubgebouw en over het gebruik van baan 4 door SVEB. Notulen van dat overleg zijn niet door ons ontvangen en het vervolg is stilte……….

 1. i. in de rondvraag kwam het idee en de uitwerking van de flyer aan de orde. De bedoeling is dat er een flyer gemaakt wordt voor nieuwe en “oude” bewoners van Broekhuizen(vorst), in de verwachting dat we dan mogelijk wat nieuwe leden kunnen verwelkomen. Koert en Wil dragen zorg voor de flyers, Egbert zorgt voor een aantal A4 en A3 formaten en dan blijft de grote vraag wie brengt de flyer aan de (nieuwe ) bewoners?
 2. j. Er is besloten de clubruimte, indien nodig en wenselijk, beschikbaar te stellen als ontmoetingsplek voor vluchtelingen, de gemeente doet hier niets mee en de ruimte is aangemeld bij Vluchtelingen Werk Nederland. Tot op heden nog geen reactie gehad
 3. k. de ALV wordt afgesloten met de beruchte bockworsten van Manfred aangevuld door Paula met fantastische broodjes en mayo/mosterd en andere versnaperingen weggespoeld met lekkere dranken.